Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Fitness Centrum Olympic gevestigd aan de Leidsevaart 366-368 te Haarlem (“hierna te noemen Olympic”) en de persoon die gebruik maakt van sport- en/of overige faciliteiten van Olympic (“hierna te noemen de deelnemer”)
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
 3. Bij aangaan van dit lidmaatschap gaat u akkoord met onze AVG. Deze kunt u opvragen bij de balie of nalezen op onze website.

 Artikel 2: Lidmaatschap en abonnement 

 1.  Het lidmaatschap bij Olympic biedt de mogelijkheid abonnementen en losse balieverkopen af te nemen, en geeft naast diverse extra’s in elk geval recht op:
  Toegang tot de kleedruimten en douches van Olympic.
 2. Het abonnement van de deelnemer geldt voor minimaal de duur van 12 maanden. De kosten verbonden aan het lidmaatschap worden maandelijks middels automatische SEPA incasso voldaan of in één keer vooraf aan de balie.
 3. Abonnementskosten worden maandelijks middels automatische SEPA incasso voldaan. Contante betaling is alleen mogelijk per jaar vooruit.
 4. Onder een jaarabonnement wordt verstaan een contract met een tijdsduur van 12 maanden. Een jaarcontract gaat in op de eerste dag van de maand. De overige dagen worden pro rato berekend en dienen contant/per pin aan de balie betaald te worden.
 5. Olympic is niet aansprakelijk voor typefouten en vergissingen bij het publiceren van haar prijzen.

Artikel 3: Toegangspas

 1. Om gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Olympic dient de deelnemer te beschikken over een toegangspas, welke gebruikt dient te worden om toegang te verkrijgen.
 2. De pas kan worden opgewaardeerd (debetsaldo) en worden gebruikt om betalingen (voor drank) te verrichten.
 3. Bij verlies of diefstal van de pas dient de deelnemer dit te melden aan Olympic, zodat deze pas kan worden geblokkeerd en een eventueel debetsaldo kan worden overgeschreven op een nieuwe pas.
 4. De kosten van een nieuwe pas zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4: Betaling

 1. De doorlopende SEPA machtiging zal elke voorlaatste dag van de maand worden geïncasseerd vanaf uw rekening.
 2. Indien het voor Olympic niet mogelijk is het door de deelnemer verschuldigde bedrag te incasseren, dan behoudt Olympic zich het recht voor om € 5,00 stornokosten in rekening te brengen en/of de deelnemer de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag in zijn geheel is voldaan.
 3. Als de deelnemer minderjarig is (onder de 18) dient de naam en de banknaam van de ouders op het formulier te worden vermeld en de daarbij behorende handtekening.
 4. Indien Olympic de financiële verplichtingen(en) van de deelnemer uit handen moet geven aan een deurwaarder, zullen alle daarbij behorende kosten voor rekening van de deelnemer komen.

Artikel 5: Prijsverhoging

 1. Met ingang van 1 januari of 1 juni van elk jaar zal de contributie kunnen worden geïndexeerd.  
 2. Olympic behoudt zich het recht voor naast de jaarlijkse geïndexeerde verhoging tussentijds kostenstijging door te berekenen in de contributie, alsmede de prijzen van bijkomende leveringen eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6: Opzegging

 1. De periode wordt afgesloten voor minimaal 12 maanden en wordt daarna maandelijks verlengd, tenzij uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de overeengekomen termijn opzegging heeft plaatsgevonden.
 2. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend middels een door ons verstreken, getekend opzegformulier.
 3. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd.
 4. Bij opzegging dient de pas te worden ingeleverd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. De deelnemer draagt het risico van eventueel (vervolg-) schade die ten gevolge van de sportbeoefening kan ontstaan. De deelnemer maakt op eigen risico gebruik van alle sportfaciliteiten van Olympic, alsmede de douches, kleedruimtes en zonnebank.
  Olympic is – behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor enige schade hieromtrent, waaronder ook wordt verstaan (ernstig) persoonlijk letsel of het overlijden van een deelnemer.
 3. Tevens zal de deelnemer Olympic vrijwaren voor aanspraken van derden ter deze.
 4. De deelnemer verklaart akkoord te gaan met de verplichting de door hem/haar onverhoopt, toegebrachte schade aan apparatuur, interieur etc. aan Olympic te vergoeden.

Artikel 8: Huisregels

 1. Gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.